Masz pytanie? 693-344-950 biuro@profienglish.pl

Regulamin Szkoły Profi English

Szkoła Profi English zajmuje się organizacją kursów językowych z języka angielskiego i innych języków obcych. Celem Szkoły jest rzetelne nauczanie języków obcych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Terminologia:

Szkoła: Szkoła Profi English z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 180 lok. 114, której właścicielem jest firma NMS.net Witold Sokołowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki pod numerem 5664, NIP: 919-113-09-87.

Lektor: wykwalifikowany nauczyciel, posiadający udokumentowane, kierunkowe wykształcenie lub umiejętności językowe predystynujące do nauczania języka obcego.

Kursant: osoba uczestnicząca w kursie języka obcego organizowanym przez Szkołę.

e-Dziennik: strona internetowa, na której Kursant, rodzice lub opiekuni prawni Kursanta znajdą informację nt. przebiegu kursu i osiąganych przez Kursanta wyników.

§ 1.Przedmiot regulaminu

Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć umowy, jaką Szkoła podpisuje z Kursantem. Regulamin informuje o prawach i obowiązkach Kursanta oraz sposobach organizacji zajęć w Szkole.

§ 2. Organizacja zajęć

1. Rok szkolny w Szkole Profi English podzielony jest na 3 semestry: jesienny (wrzesień – listopad), zimowy (grudzień - luty, do ferii zimowych) oraz wiosenny (luty - czerwiec, do rozdania świadectw szkolnych).

2. Kursy w Szkole prowadzone są przez 5 dni w tygodniu. W dni robocze (pon – pt) odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają jedną jednostkę lekcyjną: 30 min dla przedszkolaków, 45 min. dla młodszych dzieci i 60 min dla pozostałych. Kursy weekendowe to spotkania jeden raz w tygodniu po 120 min.

3. Kursanci uczestniczący w kursach Szkoły podzieleni są na 3-5 osobowe grupy wg kryterium wieku i umiejętności językowych. 

§ 3. Lektorzy

1. Zajęcia w ramach organizowanych przez Szkołę kursów prowadzą wykwalifikowani Lektorzy, posiadający udokumentowane przygotowanie do nauki języków obcych

2. Praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu ze strony Dyrekcji Szkoły oraz innych, starszych stażem Lektorów.

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Lektorów w trakcie kursu z powodów losowych lub organizacyjnych.

§ 4. Kursanci

1. Zapisując się na kurs w Szkole Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu) na potrzeby księgowe oraz w celach kontaktu z Kursantem w trakcie trwania kursu. Szkoła zobowiązuje się nie udostępniać tych danych osobom trzecim, z wyjątkiem organów państwa do tego uprawnionych.

2. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych norm pożycia społecznego, w szczególności do kulturalnego zachowania wobec innych uczestników kursu oraz Lektora.

3. W trakcie zajęć zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, palenia papierosów, spożywania alkoholu, spożywania posiłków lub innych używek. Brak zastosowania się do tych wymogów może skutkować wydaleniem Kursanta z kursu.

4. Kursant zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, przygotowywania się do zajęć, aktywności podczas zajęć, odrabiania prac domowych oraz przystępowania do testów sprawdzających nabytą wiedzę i umiejętności. Brak zastosowania się do tych wymogów może skutkować wydaleniem Kursanta z kursu.

5. Kursant ma prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły.

6. Jeżeli w trakcie kursu Kursant stwierdzi, że poziom wybranej grupy jest dla niego zbyt niski lub zbyt wysoki, ma on prawo do zmiany grupy na inną odpowiadającą jego umiejętnościom. W przypadku braku alternatywnego wyboru Kursantowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za lekcje, w których nie będzie już uczestniczył.

7. Program prowadzonych w ramach kursu zajęć, prace domowe, wyniki testów oraz postępy w umiejętnościach Kursanta są na bieżąco zamieszczane w e-Dzienniku dostępnym na stronie internetowej Szkoły. Dostęp do e-Dziennika otrzymuje Kursant, jego opiekunowie lub przełożeni. Informację bezpośrednią o wynikach w nauce Kursanta można też uzyskać u Lektora prowadzącego dany kurs.

8. Kursant zobowiązuje się przestrzegać przepisów BHP w trakcie pobytu w Szkole. Kursant ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Szkoły i ich następstwa, do jakich się przyczynił w tym czasie.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Kursanta przed zajęciami i po zakończeniu zajęć odbywających się na terenie Szkoły. W szczególności dotyczy to drogi do i ze Szkoły oraz korzystania ze środków transportu. Szkoła nie odpowiada za postępowanie Kursanta podczas nieobecności na zajęciach, w których nie uczestniczył bez wiedzy rodziców lub prawnych opiekunów.

10. Na zakończenie semestru Kursanci otrzymują podsumowanie swoich wyników w nauce, a na zakończenie kursu świadectwo jego ukończenia.

11. Świadectwo ukończenia kursu może otrzymać tylko Kursant, który uczestniczył w min. 80% wszystkich zajęć oraz zaliczył test semestralny. Na świadectwie znajduje się opis kursu wg skali Common European Framework of Reference, liczba godzin lekcyjnych, frekwencja Kursanta oraz rodzaj nabytych umiejętności. Świadectwo nie zostanie wydane Kursantowi, który nie uregulował swoich zobowiązań finansowych wobec Szkoły.

§ 5. Zapisy

1. Na kursy można zapisać się w dowolnej chwili, w trakcie całego roku szkolnego.

2. Cena kursów w Szkole jest zróżnicowana i zależy od poziomu nauczania, częstotliwości zajęć oraz kwalifikacji Lektorów prowadzących kurs. Aktualna cena kursu znajduje się na dedykowanej stronie internetowej kursu.

3. Kursanci kwalifikowani są do uczestnictwa w kursie na podstawie bezpłatnego testu i/lub rozmowy ustnej z Lektorem. W/w warunki nie są wymagane w przypadku kursów dla początkujących.

4. Podstawą do uczestnictwa w kursie organizowanym przez Szkołę jest podpisanie Umowy oraz wniesienie opłaty za kurs zgodnie z cennikiem podanym na dedykowanej stronie internetowej kursu. Brak spełnienia tych warunków jest podstawą do usunięcia Kursanta z kursu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby nie posiadające statusu pełnoprawnego Kursanta lub nie posiadające zezwolenia Dyrekcji Szkoły.

§ 6. Zasady płatności

1. Cena kursu wyszczególniona jest na dedykowanej stronie kursu i nie uwzględnia rabatów oferowanych w danej chwili przez Szkołę. Cena obejmuje opłatę za określoną liczbę godzin lekcyjnych w ramach kursu, testy cząstkowe, dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, raport semestralny Kursanta, dostęp do e-Dziennika, doradztwo metodyczne Lektora prowadzącego kurs oraz świadectwo ukończenia kursu.

2. Cena tego samego kursu może być zróżnicowana tj. niższa w przypadku płatności jednorazowej za kurs lub wyższa w przypadku płatności ratalnej. Niższa cena przysługuje Kursantom, którzy dokonają wpłaty pełnej kwoty za semestr nauki w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od rozpoczęcia semestru.

3. Szkoła oferuje Kursantom system rabatów: rabat za kontynuację nauki - 5% oraz rabat rodzinny dla każdego kolejnego członka rodziny (również rozpoczynającego naukę) - 5%. Rabaty nie sumują się. W przypadku płatności ratalnych rabaty są naliczane od pełnej ceny kursu i odejmowane od ostatniej raty. W przypadku rezygnacji z kursu przed zakończeniem roku szkolnego Kursant traci przyznane rabaty i zniżki.

4. W przypadku, gdy Kursant dołącza do kursu w trakcie jego trwania cena kursu zostaje pomniejszona o cenę zajęć, które już się odbyły.

5. Szkoła zobowiązuje się podać Kursantowi tytuł i autora podręcznika, jaki będzie obowiązywał w trakcie trwania kursu. Przy czym, ceny zakupu podręcznika nie wlicza się do ceny kursu. Kursant zobowiązuje się kupić podręcznik dodatkowo, samodzielnie lub za pośrednictwem Szkoły. Dotyczy to także sytuacji, gdy podręcznik zmienia się w trakcie semestru z części niższej na wyższą.

6. Opłatę za kurs należy uiszczać na nr konta bankowego wskazany w Umowie. Nieterminowe płatności lub uchylanie się od płatności za okres co najmniej jednego miesiąca może stanowić podstawę do wydalenia Kursanta z kursu.

7. Kursanci wnoszący opłaty w systemie ratalnym mają obowiązek dokonania ich do 5-go dnia danego miesiąca ( z góry). W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Szkoła zastrzega sobie prawo do pobierania ustawowych odsetek.

8. Kursantom przysługuje prawo do rezygnacji z kursu w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania formy pisemnej rezygnacji. Kursant otrzymuje wówczas zwrot pieniędzy za lekcje, w których nie będzie już uczestniczył.

9. Jeśli liczba Kursantów w grupie jest mniejsza niż 3 grupa jest rozwiązywana, a kurs zakończony. Kursantom przysługuje wtedy zwrot pieniędzy za część kursu, która się nie odbyła. Jeśli wyrażą taką zgodę, Kursanci mogą dołączyć do innych grup na tym samym lub podobnym poziomie nauczania.

10. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku niedyspozycji chorobowej Lektora lub z powodu innych zdarzeń losowych lekcja może zostać odwołana. W takiej sytuacji na koniec kursu Kursantowi zwracane są pieniądze za zajęcia, które się nie odbyły. Kursanci mogą też wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w innym terminie.

11. Podstawą do zwrotu pieniędzy jest również absencja Kursanta na lekcji. Pieniądze zwracane są Kursantowi na koniec kursu. Przy czym, Szkoła zastrzega sobie prawo do potrącenia 30% z kwoty zwrotu na poczet kosztów związanych z organizacją kursu (np. wynagrodzenia Lektora, wynajmu sali, wydatków reklamowych itp).

§ 7. Postanowienia końcowe

1 Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.